Preču atgriešana, apmaiņa

Preču atgriešanas un preču apmaiņas kārtība

 

1.1. Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslus, anulēt Līgumu, par to rakstiski paziņojot pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces nodošanas (piegādes vai savākšanas) dienas. Pircējam pa e-pastu jāiesniedz pārdevējam brīvas formas paziņojums par atteikšanos no līguma [vai atbilstoši aizpildīta līguma atteikuma veidlapa]. pa pastu uz adresi service@help-one.lv un nosūtīt ierakstītā vēstulē, pievienojot Preču iegādi apliecinošu dokumentu

1.2. Pēc paziņojuma par Līguma atcelšanu iesniegšanas šajā sadaļā noteiktajā kārtībā Pircējam ir jāatgriež Prece (ja tā viņam jau ir piegādāta) par saviem līdzekļiem 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā kādā no šādos veidos: ierodoties un piegādājot Preci personīgi vai nosūtot (izmantojot kurjerpasta pakalpojumus) pārdevējam. Vēršam uzmanību uz to, ka pārdevējs nevar atgriezt Pircējam samaksātās summas (Preces cenu un/vai piegādes izmaksas), kamēr Prece nav atgriezta pārdevējam vai līdz Pircējs ir iesniedzis rakstiskus pierādījumus, kas apliecina faktu, ka Preces cena un/vai piegādes izmaksas. Prece viņam ir nosūtīta.

1.3. Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja uz Līguma pamata iegādātās Preces saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām ir klasificētas un/vai atzītas par elektriskām mašīnām vai ierīcēm, audio ierakstu un atskaņošanu un televīzijas video un audio ierakstīšanas un atskaņošanas ierīces (piemēram, pārtikas smalcinātāji un mikseri; kafijas vai tējas pagatavošanas aparāti; austiņas, kas novietotas uz galvas vai ievietotas ausī utt.), pircēja prasība aizstāt iegādātās Preces ar līdzīgām piemērotām Precēm kvalitatīvi vai atgriezt samaksāto naudu Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.362.pantā noteikto iemeslu dēļ var apmierināt tikai ar atsevišķu pārdevēja piekrišanu.

1.4. Jebkurā gadījumā, atgriežot Preci Pircējam, ir jāievēro šādi nosacījumi:

1.4.1. Precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā, neatvērtā iepakojumā;

1.4.2. Precei jābūt Pircēja nebojātai;

1.4.3. Precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu komerciālo izskatu (etiķetes neskartas, aizsargplēve nenorauta utt.);

1.4.4. Precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēma Pircējs;

1.4.5. Preces pirkuma dokuments ir iesniegts.

1.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās Preces, ja nav ievēroti Preču atgriešanas nosacījumi, kas noteikti Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos 1.4. punktu.

1.6. Pircēja apmaksātā atgriezto Preču cena tiek pārskaitīta Pircējam ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no atgrieztās Preces nodošanas dienas. Pārdevējs nav atbildīgs par atgriezto Preču pasūtījuma aizkavēšanos vai nepiegādi, ja Pircējs nepareizi sniedz vai nesniedz atgriešanai nepieciešamos datus.

1.7. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas nomainīt Preci pret līdzīgu preci ar dažādu izmēru, formu, krāsu, modeli vai komplektāciju (izņemot Preces, kas paredzētas Nolikuma 1.3. šos Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus, kuras atgriezt, izmantojot tālāk aprakstīto procedūru, pircējs var tikai tad, ja ir saņemta piekrišana). Ja mainot Preci rodas cenu starpība, Pircējam ir jānorēķinās ar pārdevēju pēc pārrēķinātajām Preču cenām. Pircēja lūgums nomainīt Preci tiek apmierināts, ja ir izpildīti visi šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 1.4. punktā paredzētajiem nosacījumiem Lai izmantotu šīs tiesības, Pircējam ir jāpiegādā Prece saskaņā ar šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 1.2. punktā noteiktajā kārtībā un iesniegt Preču iegādes dokumentu oriģinālus.

1.8. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas nomainīt Preci pret līdzīgu preci ar dažādu izmēru, formu, krāsu, modeli vai komplektāciju (izņemot Preces, kas paredzētas Nolikuma 1.3. šos Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus, kuras atgriezt, izmantojot tālāk aprakstīto procedūru, pircējs var tikai tad, ja ir saņemta piekrišana). Ja mainot Preci rodas cenu starpība, Pircējam ir jānorēķinās ar pārdevēju pēc pārrēķinātajām Preču cenām. Pircēja lūgums nomainīt Preci tiek apmierināts, ja ir izpildīti visi šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 1.4. punktā paredzētajiem nosacījumiem Lai izmantotu šīs tiesības, Pircējam ir jāpiegādā Prece saskaņā ar šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 1.2. punktā noteiktajā kārtībā un iesniegt Preču iegādes dokumentu oriģinālus.

1.9. Ja Prece tiek atgriezta, pamatojoties uz šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 1.1.- 1.5. vai 1.8. punktā noteiktajā kārtībā, vai to aizstāj ar citu Preci Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 1.7.punktā noteiktajā kārtībā. punktu, Pircējs sedz visas Preču atgriešanas izmaksas.